บริษัท กิจการดี จำกัด (เรียกว่า “บริษัทฯ”) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เพื่อกำหนดหลักการพื้นฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ลูกค้าผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ รวมถึงผู้มุ่งหวังที่จะเป็นลูกค้า และ/หรือ ผู้ค้ำประกัน (เรียกว่า “ท่าน” หรือ “ลูกค้า”) โดยนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะครอบคลุมการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยตามวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 1. นิยามข้อมูลส่วนบุคคล
  “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ที่มีการเก็บรวบรวม
   บริษัทฯ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของท่าน ดังต่อไปนี้

1) ชื่อ-นามสกุล คำนำหน้า สถานภาพทางการสมรส

2) วัน-เดือน-ปี เกิด

3) ข้อมูลการระบุตัวตนส่วนบุคคล เช่น หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง

4) ที่อยู่

5) ข้อมูลและช่องทางในการติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ อีเมล์ติดต่อ Line ID หรือ Facebook ID เป็นต้น

6) ระดับการศึกษา

7) ข้อมูลเกี่ยวกับ อาชีพ รายได้ แหล่งที่มาของรายได้และข้อมูลทางการเงิน

8) ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นส่วนอ่อนไหว เช่น สัญชาติ ข้อมูลและข้อจำกัดทางกายภาพ ความพิการ ภาพถ่าย และประวัติอาชญากรรม เป็นต้น

9) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ และ/หรือข้อมูลอื่นใด ที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯและ/หรือที่บริษัทได้รับ

 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลผ่านทางหลายช่องทาง โดยบริษัทฯ จะได้รับข้อมูลโดยตรงจากท่านผ่านทางพนักงานของบริษัทฯ เป็นช่องทางหลัก นอกจากนั้น บริษัทฯ อาจจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจากกิจกรรมอื่นๆ ที่ท่านจะให้ข้อมูลโดยตรงกับบริษัทฯ หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ www.iqsportshoes.com (“เว็บไซต์”) mobile application ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทในเครือของบริษัทในกลุ่ม กิจการดี จำกัด หรือจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากท่านโดยตรง เช่น จากผู้จำหน่ายได้รับการแต่งตั้ง และ/หรือผู้จำหน่าย (“ผู้จำหน่าย”) และ/หรือ จากลูกค้าท่านอื่นๆ ของบริษัทฯ สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า หรือองค์กรอื่น เป็นต้น
 2. ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งไว้ เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่ท่านยังเป็นลูกค้าของบริษัทฯ ผู้จำหน่าย หรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี จำกัด โดยจะเก็บและใช้งานต่อเนื่องต่อไปอีกเป็นเวลา 10 ปี หลังจากที่ท่านสิ้นสุดการเป็นลูกค้าของบริษัทฯ หรือ ผู้จำหน่ายหรือบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี จำกัด ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามที่กฎหมายกำหนด
 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เนื่องด้วยเป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทในกลุ่ม กิจการดี จำกัด และ/หรือผู้จำหน่าย หรือโดยได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเนื่องด้วยเหตุอันชอบด้วยกฎหมายอื่นๆ ทั้งนี้ เท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

(1) เพื่อใช้รวมไปถึงเพื่อบริหารและจัดการข้อมูลของท่านในการจัดกิจกรรมทางการตลาดของ บริษัทฯ และ/หรือ บริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละครั้ง อนึ่ง ในนโยบายฉบับนี้ “บริษัทในกลุ่ม กิจการดี  จำกัด” หมายถึง บริษัท ที่บริษัท กิจการดี จำกัด ถือหุ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม

(2) เพื่อให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับ สินค้า บริการ หรือกิจกรรมทางการตลาดผ่านทางช่องทางที่ท่านให้ไว้ รวมถึงเพื่อการนำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด

(3) เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ ตลอดจนกิจกรรมส่งเสริมการขายและกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด

(4) เพื่อติดต่อ สื่อสาร ตอบกลับและให้ความช่วยเหลือแก่ท่าน รวมถึงเพื่อการให้บริการกับท่าน

(5) เพื่อยืนยันการแสดงตัวตน (verify identity) ก่อนการให้บริการสินค้าและบริการของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี จำกัด แก่ท่าน

(6) เพื่อการวิจัยและพัฒนาสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด

(7) เพื่อให้บริการ และ/หรือเพื่อการติดต่อ สื่อสาร ส่งไปรษณีย์พัสดุ หรือการส่งโดยทางอื่น เช่น การติดต่อสอบถามถึงความพึงพอใจในสินค้าและบริการของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด การแจ้งเตือนกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือให้ส่วนลดพิเศษ

(8) เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และผลิตภัณฑ์อื่นของบริษัทฯ รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

(9) เพื่อปฏิบัติตามสัญญา

(10) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และ/หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ

(11) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านได้ในบางกรณี

 1. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. ประเภทของผู้รับข้อมูลส่วนบุคคล
   ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นให้กับบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี จำกัด ผู้จำหน่าย บริษัทผู้ให้บริการต่างๆ บริษัทคู่ค้าของบริษัทในกลุ่ม บริษัท กิจการดี  จำกัด สมาคมการค้าและ/หรือสมาชิกของสมาคมการค้า เช่น การบริการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด การบริการขนส่งสินค้า การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย การติดต่อสื่อสาร การส่งไปรษณีย์พัสดุต่างๆ และการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลตามข้อ 3 รวมถึง เปิดเผยต่อหน่วยงานราชการต่างๆ ในกรณีที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ชอบด้วยกฎหมาย
  2. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
   ในบางกรณีบริษัทฯ มีการโอนข้อมูลที่จัดเก็บไปยังฐานข้อมูลของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินการและบริหารงานบน Cloud Servers โดยคู่ค้าของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ โดยที่ข้อมูลเหล่านี้จะได้รับการดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
 2. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
  ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปของประเทศไทยที่ใช้บังคับ

(1) ท่านสามารถถอนความยินยอมในเวลาใดก็ได้โดยการติดต่อตามช่องทางที่บริษัทฯจัดเตรียมไว้ตามข้อ 8 บริษัทฯ ขอเรียนว่า หากท่านถอนความยินยอม ท่านอาจจะเสียสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสาร หรือ สิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดต่อจากบริษัทฯ หรือผู้จำหน่ายรถยนต์ บริษัท กิจการดี  จำกัด เพื่อสิทธิพิเศษและกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท กิจการดี  จำกัด

(2) ท่านสามารถขอเข้าถึง ขอสำเนา ขอแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม

(3) ท่านมีสิทธิขอรับหรือขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลบุคคลอื่นได้

(4) ท่านสามารถคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(5) ท่านสามารถขอให้บริษัทฯ ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในบางกรณีตราบเท่าที่กฎหมายกำหนดไว้

(6) ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ

 1. การใช้คุกกี้
  “คุกกี้” คือ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ในบราวเซอร์ของผู้ใช้บริการเพื่อเก็บข้อมูลในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อการปรับปรุงเว็บไซต์และการให้บริการข้อมูลที่ดียิ่งขึ้น หากท่านไม่ประสงค์จะให้คุกกี้ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถยกเลิกโดยปฏิเสธไฟล์คุกกี้ได้จากบราวเซอร์ของท่านเอง
 2. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจจะแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของท่านเพิ่มเติม เช่น วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่อยู่นอกเหนือจากนโยบายฉบับนี้ ทั้งนี้ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับทันทีที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการแจ้งให้ท่านทราบตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทฯ จะต้องได้รับความยินยอมจากท่านตามกฎหมาย ซึ่งในกรณีเช่นนั้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หรือรายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลใช้บังคับเมื่อบริษัทฯ ได้รับความยินยอมจากท่าน