Business Policy

IQ Sport

การคืน และเปลี่ยนสินค้า

ลูกค้าสามารถคืนสินค้าที่สั่งซื้อได้ภายใน 7 วัน นับจากใบเสร็จรับเงิน. ในการคืนสินค้านั้น สภาพสินค้าจะต้องอย่ในสภาพที่ไม่ผ่านการซักล้าง และ ไม่เกิดความเสียหายต่อตัวสินค้า
ป้ายและแท๊กต่าง ๆ ไม่ถูกดึงออกจากสินค้า. สำหรับการเปลี่ยนสินค้านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนสินค้าในประเภทเดียวกันเท่านั้น

สินค้าไม่สามารถขอคืนเป็นเงินสดได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ เว้นแต่ว่ามีการผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งซื้อสินค้า หรือ ความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทฯเอง
และถ้าการสั่งซื้อนั้นมีการใช้รหัสโปรโมชั่นส่วนลดใด ๆ ก็ตามจากราคาเต็ม ลูกค้าจะสามารถขอคืนเป็นเงินสดได้เฉพาะจำนวนเงินหลังจากใช้รหัสโปรโมชั่นส่วนลดเท่านั้น
หากการตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้น ลูกค้าจะไม่สามารถส่งคืน หรือ เปลี่ยนแปลงสินค้าได้

หากลูกค้าเชื่อว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นจากการสั่งซื้อของคุณจริง ๆ กรุณาติดต่อกลับบริษัทฯเพื่อทำการส่งสินค้าคืน

ค่าดำเนินการในการส่งสินค้าคืนนั้น ถ้าหากเป็นความผิดพลาดของบริษัทฯ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นความรับผิดชอบบริษัทฯเอง

การจัดส่งสินค้า
 
  • สำหรับคำสั่งซื้อในประเทศไทย สินค้าจะถูกส่งถึงคุณภายใน 1 – 2 วันทำการ. คุณสามารถรับสินค้าได้หลังจากชำระค่าสินค้าภายในระยะเวลา 1-3 วัน 
  • สำหรับคำสั่งซื้อจากต่างประเทศ สินค้าจะถูกจัดส่งถึงคุณภายใน 3 – 7 วันทำการ และอาจจะขยายเวลาถึง 10-14 วัน ขึ้นอยู่กับประเทศ และ วิธีการจัดส่ง ค่าใช้จ่าย
  • คำสั่งซื้อในประเทศไทย ค่าขนส่งจะเป็นอัตราเดียวกันทั่วประเทศ 
  • การส่งแบบด่วนพิเศษจะมีค่าบริการเริ่มต้นที่ 100 บาท ต่อคำสั่งซื้อ
  • For international order, the shipping fee might vary, please contact info@iqsportshoes.com for more information.

การยกเลิกการสั่งซื้อ

บริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสั่งซื้อ ทุกกรณี